Wie zijn wij?

FAMD - SMBG Logo

De Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) is een tweetalige stichting van openbaar nut die is opgericht in 1964 door de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR), die zelf bestaat uit het Centre d’Action Laïque  (CAL) en deMens.nu / Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV).

De SMBG is actief in het kader van de waarden van vrijzinnigheid en haar statuten leggen enerzijds de nadruk op de weigering van dogmatisme en het belang ervan de andere te erkennen in zijn anders zijn, en anderzijds de vooruitgang van de mens in ruime zin. 

STICHTING VOOR MORELE BIJSTAND AAN GEVANGENEN

Maatschappelijk doel:

Het doel van de stichting is het onderzoeken en toepassen van alle middelen die, los van morele of religieuze overtuigingen, steun kunnen bieden aan mensen die gedetineerd, geïnterneerd, verdacht of beschuldigd zijn, en aan hun families. Dit gebeurt in een sfeer van volledige verdraagzaamheid voor elkaars overtuigingen.

De Raad van Bestuur:

De Raad van bestuur bestaat uit tien leden, waarvan er drie door de CAL zijn gedelegeerd en drie door de UVV/ Demens.nu, twee in elke taalrol zijn verkozen door het College van vrijwillige morele consulenten. Een vertegenwoordiger van de CAL, alsook de coördinatoren worden uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Volgens de statuten moet de raad minstens viermaal per jaar samenkomen.

De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De Raad van Bestuur moet het maatschappelijke doel van de SMBG naleven en een strategisch plan opstellen. Zij mag daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen. Zij is het beslissingsorgaan en stelt de richtsnoeren van het dagelijkse werk van de diensten van de SMBG vast.

Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats met het oog op de vernieuwing van de Raad van Bestuur, wat het voorzitterschap betreft wordt gealterneerd tussen het CAL en de UVV.

 Samenstelling van de RvB dd. 01-02-2021

– Sylvain Peeters (voorzitter):aangewezen door  de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

– Serge Vandervorst (vice-voorzitter): bestuurder aangewezen door het Centre d’action laïque (CAL)

– Anne-France Ketelaer (secretaris): bestuurder aangewezen door de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

– Valérie Lemaigre (penningmeester): bestuurder aangewezen door het Centre d’action laïque(CAL)

– Anton van Dyck : bestuurder aangewezen door de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)

– Henri Bartholomeeusen: bestuurder  aangewezen door het Centre d’action laïque (CAL)

– ? : bestuurder aangewezen door het Franstalige College van vrijwillige morele consulenten

– Ann Delneste (Franstalige regio coördinator): bestuurder aangewezen door het Franstalige College van vrijwillige morele consulenten

– Bob Gebruers  (Nederlandstalige regio coördinator ad-interim): bestuurder aangewezen door het Nederlandstalige College van vrijwillige morele consulenten.

– An Van Dijck: bestuurder aangewezen door het Nederlandstalige College van vrijwillige morele consulenten

 

Het Bureau

De voorzitter, de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen door de Raad van Bestuur vormen samen het Bureau dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse werking van de SMBG en de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur en de uitvoering van de beslissingen van deze laatste. De directeur en de regionale coördinatoren worden uitgenodigd op de vergaderingen van het Bureau en hebben een adviserende stem.

 Het Bureau komt ten minste zeven maal per jaar bijeen.