Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Ieper

Elverdingestraat 72 - 8900 Ieper

Tel.: 057/22 05 00

Fax: 057/21 95 45

 

Historiek

In 1843 werd beslist om in Ieper een nieuwe gevangenis te bouwen ter

vervanging van het oude ‘Rasphuis’. Hier werden criminelen, landlopers en

jonge dieven opgesloten die overdag werkten in gemeenschappelijke ruimtes

en ’s nachts sliepen in hun cel. De nieuwe gevangenis van Ieper werd een

cellengevangenis volgens de toenmalige opvatting: de gedetineerden

moesten in isolement, zonder contact met medegevangenen, hadden beperkt

contact met de buitenwereld en moesten werken aan hun morele verbetering.

Tijdens WO I deed de gevangenis dienst als kantoor voor de commandant, als

veldhospitaal en als arresthuis voor Britse soldaten. Na de oorlog werd de

beschadigde gevangenis naast arresthuis ook gebruikt als kazerne voor de

rijkswacht. In 1921 begonnen de restauratiewerken aan de gevangenis. Van

juli 1938 tot en met januari 1939 deed het poortgebouw van de gevangenis

ook dienst als een jeugdherberg en waren de ruïnes van het hoofdgebouw

een attractie voor trekkers. Na WO II won de Ieperse gevangenis aan belang.

Door de verwoesting van de Kortrijkse gevangenis werd zij immers ook het

arresthuis voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

 

Capaciteit en Infrastructuur

30% van de gedetineerdenpopulatie bestaat uit veroordeelden. De gevangenis

beschikt in theorie over 48 cellen voor 55 gedetineerden. In de praktijk

schommelt de bevolking tussen de 100 en 115gedetineerden. Alle cellen zijn

ingericht als duocel of quatrocel.

Sinds 2007 worden gefaseerde verbouwingen uitgevoerd. Er werd een nieuwe

wandeling voorzien en een nieuw inkomgebouw werd eind 2010 in gebruik

genomen.

In 2011 worden twee nieuwe vleugels gebouwd. Ter voorbereiding worden

alle bijgebouwen van de gevangenis afgebroken. De toekomstige

linkervleugel bestaat uit bad/inkomenden, keuken en burelen penitentiair

assistent op het gelijkvloers en alle lokalen voor onderwijs, sport en

ontspanning voor de gedetineerden op de tweede verdieping. De huidige

benedengang wordt verbouwd tot beheergang voor alle administratieve

diensten en directie. De rechtervleugel zal de bezoekfaciliteiten op het

gelijkvloers behuizen. De eerste verdieping zal bestaan uit burelen voor PSD,

medische diensten en externe diensten en op de tweede verdieping komen

de strafcellen met individuele wandeling.

 

Regime

De gevangenis van Ieper is een kleine gevangenis. Zij werd in 1876 in

gebruik genomen als arresthuis maar doet ondertussen ook dienst als

strafhuis. Tijdens WO I werd de gevangenis volledig vernield maar in 1919

opnieuw opgebouwd. In de jaren ’70 werd een vleugel bijgebouwd en eind

jaren ’90 onderging de inrichting een grondige renovatie.

In de gevangenis van Ieper heerst een gesloten regime. Gedetineerden

verblijven steeds op hun cel, behalve wanneer zij werken, wandelen of

deelnemen aan een activiteit. Wekelijks kunnen zij naar het Open

Leercentrum gaan, deelnemen aan sportactiviteiten, fitnessen,

filmvoorstellingen bijwonen en een creatief atelier volgen.

 

Ateliers

In de gevangenis is een werkplaats waar 40 à 50 gedetineerden stukwerk

kunnen verrichten. Daarnaast hebben een twintigtal gedetineerden

huishoudelijke taken. Zij werken in de keuken, in de groentekelder, op sectie,

in de wasserij, als technieker, schrijver, kapper, enz.

 

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

De dienst Act!e (Activiteiten Ieper) organiseert alle activiteiten in de

gevangenis zoals voorgeschreven in het Strategisch Plan voor Hulp- en

Dienstverlening en dit op vlak van welzijn, onderwijs, gezondheid, sport,

cultuur en tewerkstelling.

In het open leercentrum kunnen de gedetineerden op zelfstandige basis en

op eigen tempo basiseducatie via PC genieten. De aangeboden cursussen

behandelen de basisbeginselen van het Nederlands, wiskunde, het

theoretisch rijbewijs en het ABC van de PC.

Gedetineerden met specifieke leervragen kunnen terecht bij Auxilia waar zij

individueel les krijgen van een vrijwilliger met een gespecialiseerde

vakkennis.

Daarnaast worden infosessies georganiseerd over onderwerpen die van

belang zijn tijdens en na de detentie. Deze sessies handelen over de

mannenopvangcentra, de afbetaling van de burgerlijke partijen, een

voorstelling van de diensten van het CAW, werken rond schulden in de

detentiecontext, vormen van dader-slachtofferbemiddeling, een voorstelling

van de dienst slachtofferhulp, enz. Ten slotte worden ook herstelgerichte

projecten georganiseerd zoals leren omgaan met lastige situaties en Buren

bij Kunstenaars.

Cultuur en ontspanning

Alle gedetineerden in de gevangenis van Ieper genieten per week een uur

minivoetbal, een uur conditietraining en twee uur fitness. Zij kunnen ook

wekelijks een bezoek brengen aan de bibliotheek, waarbij een samenwerking

werd opgestart met de stadsbibliotheek.

Op cultureel vlak kunnen de gedetineerden verder tweewekelijks aansluiten

bij het creatief atelier. Daar kunnen zij onder begeleiding van een

professionele kunstenaar aan de slag binnen het kunstdomein dat hen

interesseert. Regelmatig kunnen de gedetineerden ook aansluiten bij een

filmvoorstelling of een optreden in de gevangenis.

In de zomer- en kerstvakantie worden projectweken georganiseerd. Een

greep uit het aanbod: het minivoetbaltornooi, conditiewedstrijden ‘de

sportiefste man’, een workshop djembé, beeldende kunst, enz.

 

 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

Contact