Stichting voor Morele
Bijstand aan Gevangenen

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
Tel : +32 2 537 59 28
+32 473 48 15 88
Fax : +32 2 537 10 93

                           
                       
 

Gevangenis van Dendermonde

St.-jacobstraat 26 - 9200 Dendermonde

Tel.: 052/33 91 33

Fax: 052/33 91 39

 

Historiek

De gevangenis van Dendermonde werd gebouwd tussen 1861 en 1863 en

behoort tot de bekende Ducpétiauxinrichtingen. Deze inrichting maakte twee

renovatieperiodes door, een eerste in 1950-1951 en een tweede tussen 1964

en 1970. In 2013, en dus 150 jaar na haar indienstneming, zou een nieuwe

inrichting haar deuren moeten openen. Het zal meteen de eerste keer zijn

dat de gevangenis van Dendermonde zich niet meer in het centrum van de

stad bevindt.

Capaciteit en Infrastructuur

De bestaande gevangenis is een stergevangenis waarvan de celcapaciteit over

drie vleugels verdeeld is. Momenteel telt de inrichting 169 cellen alsook een

infrastructuur met 9 plaatsen voor gedetineerden onder beperkte detentie.

De gevangenis van Dendermonde is de enige inrichting binnen het

gerechtelijk arrondissement van Dendermonde.

Het celcomplex is enerzijds voorzien voor de gedetineerden in voorarrest.

Daarnaast bepalen de classificatieregels dat Dendermonde een inrichting is

voor correctioneel veroordeelde mannelijke recidivisten, en dit sedert 1937.

Regime

Sinds 1863 fungeert de gevangenis van Dendermonde als arresthuis en

strafhuis. Hier zijn gedetineerden ondergebracht in twee verschillende

regimes. Het algemeen regime is van toepassing op de gedetineerden die op

vleugel A, B en C verblijven. Zij verlaten enkel de cel om deel te nemen aan

gemeenschappelijke activiteiten. Een specifiek regime is van toepassing voor

de afdeling beperkte detentie. Binnen deze afdeling kunnen gedetineerden

vrij bewegen.

Ateliers

De gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde kunnen technisch en

onderhoudswerk uitvoeren, huishoudelijke taken uitvoeren of werken voor

externe bedrijven (het verwerken van stoflappen). De jobs binnen de

gevangenis van Dendermonde zijn zeer uiteenlopend, waaronder diender,

strijker, tuinier, celwerk, magazijnier, enz.

Activiteiten voor gedetineerden

Opleiding en vorming

Gedetineerden kunnen deelnemen aan een gediversifieerd onderwijsaanbod

zoals Open Leren, Nederlands in detentie en Nederlands voor anderstaligen,

algemene vorming, taalcursussen Italiaans en Engels, photoshop, enz. In het

kader van herstelgerichte detentie organiseert de gevangenis ook een

aantal workshops rond bemiddeling, infosessies rond burgelijke partij,

trajectbegeleiding en therapeutische begeleiding en ‘Maatschappelijke

reïntegratie’ gegeven.

Twee keer per jaar wordt een assessment georganiseerd. Medewerkers van

de vzw Vokans nemen gedurende een week testen afnemen waardoor de

gedetineerden een beter zicht krijgen op hun competenties en op hun

kansen op de arbeidsmarkt.

Cultuur en ontspanning

De gevangenis breidde in 2010 haar sportaanbod uit. Het aantal

fitnessmomenten is van 5 naar 7 gestegen en er zijn recent fitnesstoestellen

op de wandeling A geplaatst (‘fitpoint’). Daarnaast startte de gevangenis met

een reeks Start-to-run. Zo wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar meer

sportactiviteiten.Gedetineerden kunnen ook aan spinning doen of deelnemen

aan wedstrijden tegen buitenploegen.

Op het creatieve en culturele vlak zal de opening van de nieuwe bibliotheek

een belangrijk wapenfeit zijn in 2011. Gedetineerden kunnen een creatief

atelier volgen of meewerken aan de gevangeniskrant Open Pen.

Tot slot wordt ook aandacht besteed aan een aantal vormingen, zoals

‘Omgaan met lastige situaties’ en ‘Kom op voor jezelf’. Het thema herstel

komt aan bod door voor de tweede keer een film en debat te organiseren en

de ‘workshop slachtoffers’.

Het kinderbezoek werd uitgebreid met een extra bezoek uitsluitend voor de

vaders en hun kinderen om de relatie vader-kind extra aandacht te geven.

 

 

 


 

U kunt de werking van de SMBG ondersteunen, door een schenking te doen op het bankrekingnr 132-5030900-36, met de vermelding "Schenking". Vanaf een gift van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Dank bij voorbaat.

 

 

 

 

Contact